Dětský domov Přerov

Přispět

O nás

Dětský domov Přerov se nachází v Sušilově ulici č. 25, zřizovatelem dětského domova je Olomoucký kraj, v přenesené působnosti nepřetržitě funguje od roku 1941.

Hlavním úkolem dětského domova je zajistit nezletilým nezaopatřeným osobám – dětem, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, náhradní výchovu místo původní rodiny v zájmu jejich zdravého vývoje, žádoucího rozvoje osobnosti dítěte a vzdělávání dle individuálních předpokladů dítěte. Dospělí, pokud se připravují na budoucí povolání (studují), zůstávají v dětském domově nejdéle do 26 let. Jako plnoletí se v 18 letech mohou rozhodnout pro odchod z péče domova.

Základní organizační jednotkou dětského domova je rodinná skupina, která se skládá z 6 až 8 dětí.  DD Přerov má celkovou kapacitu 24 dětí, které jsou rozděleny do 3 rodinných skupin, z nichž jedna rodinná skupina je ubytována na Domově mládeže v Přerově Bří. Hovůrkových 17. 

Děti navštěvují školy především v Přerově, soustavně je vedeme k plnění školních povinností a sdílíme s dětmi radost z dokončeného vzdělání. Soustavně usilujeme o správný vývoj našich dětí, aktivně je zapojujeme do všech činností běžného života, chceme, ať získají co nejvíce zkušeností z různých oblastí. Budujeme v dětech samostatnost a odpovědnost za své chování, jsme rádi, když dětský domov opustí člověk, který se uchytí v práci a založí vlastní spořádanou rodinu, čímž je také prospěšný pro společnost.

Činnost dětského domova je dána zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zařízení

Dětský domovkapacita 24 lůžek(IZO 102 620 121)
Školní jídelnakapacita 40 jídel(IZO 110 022 122)

Základní informace

V souladu s ustanovením § 971 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník mohou být s účinností od 1. ledna 2014 do péče dětského domova svěřeny v nezbytném případě děti pouze prostřednictvím soudu. Podle § 972 téhož zákona lze ústavní výchovu nařídit nejdéle na dobu tří let. Před uplynutím této doby ji lze prodloužit, pokud důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají.

Podle příslušných ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění:

Zařízení může poskytovat péči
1. dětem s nařízenou ústavní výchovou
2. dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření
3. zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy připravujícím se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy,

Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem.

Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to
a) stravování, ubytování a ošacení,
b) učební potřeby a pomůcky,
c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte,
e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení,
f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

Dětem umístěným v zařízení mohou být dále hrazeny
a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,
b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
c) náklady na soutěžní akce, rekreace,
d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí
1. příprava na vyučování – předpoklad přípravy na povolání a s tím související schopnosti obstát na trhu práce
2. příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení
3. účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit

Personální zabezpečení

Statutárním orgánem zařízení
je ředitel, který řídí zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.


Statutárním zástupcem ředitele
je s účinností od 1.1.2004 ustanovena vedoucí vychovatelka, která ředitele zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.


Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti výchovně – vzdělávací práce
je vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje jí podřízené zaměstnance, tj. vychovatele a asistenty pedagoga.


Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti stravování
je vedoucí školní jídelny, která řídí a kontroluje jí podřízeného zaměstnance, tj. kuchařku.


Zaměstnancem oprávněným řídit a kontrolovat provozní zaměstnance
tj. uklizečku, domovníka, příp. topiče je účetní.

Organizační struktura