Dětský domov Přerov

Přispět

Poskytování informací

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 patří podle zákona číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím v platném znění k povinným subjektům, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Informace se poskytuje:

 • ústně
 • písemně
 • v elektronické podobě

Ředitel zařízení je povinen poskytnout informaci vztahující se k působnosti školského zařízení, zejména:

 • o podmínkách výchovy a vzdělání
 • o výchovně vzdělávací koncepci
 • o hospodaření
 • o personálním zajištění

Ředitel zařízení nesmí poskytnout informaci, která:

 • vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby (včetně bývalých svěřenců), zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby; jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno.
 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
 • byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud by nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví.

Ředitele a spojení na něj:
Jméno: Mgr. Luděk Doležel
Telefon: 603 529 682, 607 052 377
E-mail: reditel (zavináč) ddprerov.cz

Osoba pověřená přijímáním a vyřizováním informací v době delší nepřítomnosti ředitele:
Jméno: Mgr. Lenka Moťková
Telefon: 581 205 126, 607 052 370
E-mail: motkova (zavináč) ddprerov.cz