Dětský domov Přerov

Přispět

Historie dětského domova Přerov

První kroky vedoucí ke vzniku dětského domova v Přerově

Na základě sílící tendence v 30. letech minulého století poskytnout dětem osiřelým, opuštěným nebo výchovně zanedbaným náhradní rodinnou péči na vyšší úrovni, než jakou poskytovaly tehdejší sirotčince, rozhodl správní výbor Okresní péče o mládež v Přerově v roce 1937 o založení stavebního fondu pro výstavbu specializovaného zařízení. Díky podpoře této myšlenky ze strany vlivných činitelů okresního hejtmanství, finančním darům řady přerovských živnostníků a městu Přerovu, jež poskytlo pozemek, byly učiněny první významné kroky k její realizaci.

Realizace projektu

Projekt budovy zpracoval brněnský architekt ing. Oskar Poříska. Stavba byla zadána přerovské stavební firmě Kovařík, která ji dokončila již v říjnu 1941 nákladem okolo 900 tisíc korun. Polovina budovy připadla okresnímu dětskému domovu, ve druhé byly umístěny např. poradna pro matky s dětmi a dispenzář Masarykovy ligy proti tuberkulose. Provoz dětského domova byl povolen dle § 7 vládního nařízení ze dne 14. března 1930, číslo 29, výnosem bývalého zemského úřadu v Brně ze dne 16. června 1942, č. 14.997/4/9.

Začátky provozu dětského domova

Nově vybudovaný dětský domov byl předán novým obyvatelům do užívání 15. října 1941. V té době byl 61. zařízením svého druhu v republice. Jeho chod zajišťovaly správkyně, vychovatelka, kuchařka a uklizečka. Z výroční zprávy o činnosti Okresní péče o mládež za rok 1946 vyplývá, že k 1. lednu 1946 bylo v péči zařízení 12 dětí, k nimž v průběhu roku přibylo dalších 24. Kromě dětí byl v domově povolen pobyt také dvěma matkám s kojenci. Za pět let od jeho založení pak zařízením prošlo celkem 148 dětí.